บทความเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

วิธีนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินในประเทศ

วิธีนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินในประเทศ

ขาเที่ยวที่เป็นคนรักสัตว์ทั้งหลาย เชื่อว่า หลายคนที่เลี้ยงน้องหมา น้องแมวไว้ ก็มีฟีลอยากพาน้องๆ ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมล่ะคะ วันนี้เราจะมาแนะนำ วิธีนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน ไปเที่ยวด้วยกันมาฝาก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ทำเรื่องที่ไหน มาดูกันได้เลยค่า

วิธีนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ
เอกสารขออนุญาตส่งสัตว์ไปต่างประเทศ

1. สำเนาพาสปอร์ตเจ้าของสัตว์

2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ดำเนินพิธีการส่งออก

3. สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccination Certificate) กรณีสุนัข แมว ส่งออก

4. ถ้าเป็นนก หรือสัตว์ชนิดอื่น ต้องมีเอกสารรับรองการส่งออกจากกรมป่าไม้ หรือคำยินยอมให้ส่งออกได้จากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานฯ และหรือมีเอกสาร CITES กำกับ

ขั้นตอนก่อน การพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน ไปต่างประเทศ

1. ผู้ขอฯ ติดต่อกับประเทศปลายทาง เพื่อขอทราบเงื่อนไข (Requirement) การนำเข้า

2. นำ Requirement มาขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ด่านกักสัตว์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบโรคสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และอื่นๆ ตาม Requirement ที่ประเทศปลายทางกำหนด

3. ยื่นคำร้องขอส่งสัตว์ออก (แบบ ร.1/1) ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนนำออก ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://dcontrol.dld.go.th

4. ตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนการเดินทางไม่เกิน 2-3 วัน หลักฐานการฉีดวัคซีน การทดสอบโรค มาแสดงประกอบขณะยื่นคำร้อง

5. ด่านฯ หรือเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ ออกใบอนุญาตส่งสัตว์ออก (แบบ ร.9) พร้อมเอกสารรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate)

6. ต้องเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออกฯ และผู้รับปลายทาง เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกับเอกสารต่างๆ

ช่วงนำสัตว์เลี้ยงออกนอกประเทศ

1. เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จะออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ออกฯ (แบบ ร.9) นำไปแสดงต่อศุลกากร และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) ฉบับภาษาอังกฤษให้ผู้ขอฯ เพื่อให้นำไปแสดงต่อสัตวแพทย์ด่านกักสัตว์ของประเทศปลาย

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน หรือเจ้าหน้าที่เรือสินค้าและเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยตนเอง

3. เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ออกฯ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

ที่มา : http://www.phumthaitravel.com/travel-detail.php?data=วิธีนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินในประเทศ